ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – “Договір” або “Оферта” у відповідному відмінку) укласти Договір про надання консультаційних послуг, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який своїми діями на Веб-сайті виявив намір придбати послугу і оплатив вартість послуги (акцептував публічну оферту) з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом “Сторони”, врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті. 


Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, умови цього Договору однакові для всіх. 
Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій по замовленню консультаційної послуги за допомогою Веб-сайту https://hrexperts.com.ua/cv та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої консультаційної послуги. 
Прийняти пропозицію до укладення Договору може будь-яка особа, яка зацікавлена в консультаційних послугах і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності. У випадку, якщо акцепт здійснює юридична особа, представник Замовника повинен володіти достатнім обсягом повноважень. 

I ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 


ВИКОНАВЕЦЬ - суб’єкт господарювання, Фізична особа-підприємець Васильчук Тетяна Володимирiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3402910960), яка здійснює надання консультаційних послуг на платній основі. 
ЗАМОВНИК - фізична особа, яка прийняла акцепт цієї публічної оферти і оплатила вартість консультаційних послуг Виконавця. 
КОНСУЛЬТАЦІЯ - це інформаційна послуга (далі за текстом - “Консультація”), яка пов’язана із наданням профільної інформації з питань оформлення резюме та супровiдного листа, проходження спiвбесiди і яка містить фахові роз’яснення і практичні рекомендації Виконавця. Консультації надаються дистанційно через мережу Інтернет або в ході особистої зустрічі Сторін, у випадку погодження відповідної зустрічі. 
ВЕБ-САЙТ - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням https://hrexperts.com.ua/cv і належить Виконавцеві. 

II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо  між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов'язується надати Замовникові Консультації, а Замовник зобов'язується оплатити такі Консультації, прийняти їх, а також дотримуватись інших обов’язків, визначених цією Офертою. 
2.2. В розумінні цієї Оферти, Консультації передбачають надання профільної інформації, практичних роз’яснень і рекомендації Виконавця, які стосуються оформлення резюме та супровiдного листа, проходження спiвбесiди.

III ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

3.1. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі. 
3.2. Замовник приймає оферту шляхом вчинення однієї з таких дій:
● вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов цього Договору на сторінці замовлення Консультації на Веб-сайті; 
● оплатою на розрахунковий рахунок на підставі отриманих реквізитів від Виконавця або за посиланням, який розміщений на веб-сайті; 
● фактичною участю у Консультації Виконавця. 
3.3. Прийняття умов Договору (акцепт оферти) означає беззастережне прийняття всіх його умов. 
3.4. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.

IV ОПЛАТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, УМОВИ РОЗРАХУНКУ

Вартість Консультації вказана на сторiнцi Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням https://hrexperts.com.ua/cv 
4.2. Розрахунки проводяться у національній валюті - гривні. У випадку, якщо Замовник є податковим резидентом іноземної юрисдикції, валюта платежу для проведення розрахунку за цим Договором може бути змінена, за згодою Сторін. 
4.3. Оплата консультаційних послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

V ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Консультація як разова інформаційна послуга надається протягом 2 (двох) робочих днiв. 
5.2. Консультація вважається наданою належним чином у момент завершення її проведення (отримання Замовником файлу вiд Виконавця), незалежно від наявності Заперечень Замовника стосовно якості консультаційного матеріалу, рекомендацій і роз’яснень Виконавця.

VI ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник має право на достовірність отриманої від Виконавця інформації та практичних роз’яснень, які надаються в ході консультацій. 
6.2. Замовник зобов’язаний прийняти і оплатити належним чином надані Консультації, відповідно до умов Договору. 
6.3. Замовник зобов’язаний утримуватись від будь-яких дій, які можуть завдати репутаційної шкоди Виконавцеві.

VII ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець має право на оплату наданих Консультацій. 
7.2. Виконавець зобов’язаний: 
● надавати консультаційні послуги в обсягах та на умовах, які визначені цією Офертою;
● дотримуватись умов конфіденційності, які встановлені цим Договором.

VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Публічним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та вимог цього Публічного Договору. 
8.2. У випадку прострочення проведення розрахунків за цим Договором, Виконавець має право нарахувати штрафну санкцію у формі пені у розмірі 0,5% від суми прострочення за кожен день прострочення. 
8.3. У випадку, якщо Замовник з будь-яких причин не скористався замовленою консультаційною послугою (не з’явився на особисту зустріч або не вийшов на зв’язок із Виконавцем, у випадку консультування через мережу Інтернет), сума попередньої оплати не повертається. 
8.4. Виконавець несе відповідальність за якість Консультацій, які надаються за цим Договором.

IX ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо Сторона, для якої склалася неможливість виконання своїх обов'язків, доведе, що дане невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. 
9.2. Сторони погодили, що введення режиму самоізоляції чи інших карантинних заходів, при збереженні можливості доступу до мережі інтернет для Виконавця і Замовника, не є обставиною непереборної сили, проте є обставиною, яка може впливати на порядок та спосіб проведення консультацій.

X ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони зобов'язуються докладати всіх зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів. 
10.2. У разі, якщо будь-яка із Сторін отримала від іншої Сторони Претензію або Скаргу в письмовому вигляді або на електронну пошту, Сторона зобов'язана відповісти на отриману Претензію або Скаргу не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту її отримання 
10.3. У разі недосягнення згоди, щодо виконання сторонами умов цього Договору, Сторони мають право звернутися до суду, в порядку, встановленому законодавством України.

XI ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати, і вживати заходів для запобігання розголошенню, будь-якої конфіденційної інформації та персональних даних іншої Сторони, які стали відомі у зв'язку з виконанням цього Договору. 
11.2. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація про Сторону або її діяльність, яка за своїм характером не є загальнодоступною і яка прямо визначена Стороною як така, яка не підлягає розголошенню. 
11.3. Сторони не несуть відповідальності в разі передачі інформації державним органам, які мають право її вимагати відповідно до законодавства України 11.4. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:
● для ідентифікації Замовника; 
● для безпосереднього надання інформаційних послуг; 
● для таргетування рекламних оголошень; 
● для відправки електронної кореспонденції (повідомлення про новини, акції або спеціальні пропозиції); 
● для зберігання інформації в CRM-системі (базі даних клієнтів). 
11.5. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника. 
11.6. Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.

XII ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

12.1. Сумарний обсяг фінансової відповідальності Виконавця обмежується сумою, сплаченою Замовником в якості оплати Консультацій.


XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними 3
для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення послуг. 
13.2. До цього Договору застосовуються норми та вимоги законодавства України. 13.3. Всі вказані Замовником засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору. 
13.4. Замовник підтверджує та погоджується, що надання Консультацій може здійснюватись як українською, так і російською мовами. 
13.5. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі, які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору. 
13.6. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити чи розірвати домовленості у відповідності до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Васильчук Тетяна Володимирiвна
Місцезнаходження: 08130, Київська обл., село Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, буд. 1А Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3402910960

Банківська інформація: 
Р/р UA383052990000026002030127846 в АТ КБ "ПриватБанк" 

Податкова інформація 
Платник єдиного податку за ставкою 5%, 3 група. 
Не є платником ПДВ. 

Контактна інформація: 
електронна пошта: t.vasilchuk@ukr.net

Made on
Tilda